KLAUZULA INFORMACYJNA

EFP SP. z o.o. przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EFP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obornickiej 229 lok. 210, 60-650 Poznań, adres email: kontakt@efapel.com.pl, tel. 61 652 98 70.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
     a) realizacji podpisanych z Państwem umów oraz innych działań, podjętych na Państwa żądanie, dokonanych przed ich podpisaniem – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
     b) dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanych umów – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
     c) działań podejmowanych w ramach marketingu bezpośredniego – w oparciu o podstawę prawną przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
     d) innych działań promocyjnych i informacyjnych – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
     a) podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym współpracownicy i kontrahenci, uczestniczący w realizacji podpisanych z Państwem umów,
     b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie).
 4. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres:
     a) do momentu ustania obowiązku świadczenia usługi z tytułu podpisanej umowy lub świadczeń, związanych z gwarancją i rękojmią,
     b) w przypadku wystąpienia roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 6 lat oraz 3 lat dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w związku z art. 118 KC,
     c) 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej,
     d) w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej odwołania.
 5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jednocześnie informujemy, że przekazanie nam przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa żądań, zapytań lub do podpisania umów.

* Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania.

EFP Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor EFAPEL®

ul. Obornicka 229 lok. 210
60-650 Poznań

tel. (+48) 61 652 98 70
tel. (+48) 61 652 98 71

Polityka prywatności
© Efapel 2020. Created by MINDZONE.